Jak przeciążyć operatory >> << + w szablonie klasy. Taki kod:

BufferTemplate.h:
Kod:
#include <iostream> //istream, ostream
const int maxTextSize = 100;
const size_t enlargeSize = 50;
const size_t maxBufferSize = 1000;
const size_t intSize = sizeof (int);
template <class T> class Buffer //klasa bufora
{
  private:
    (...)
  public:
    (...)
    friend std::istream & operator>> (std::istream &i, Buffer<T> &b); 
    friend std::ostream & operator<< (std::ostream &o, Buffer<T> &b); 
   
    friend Buffer<T> operator+ (const Buffer<T> &A, const Buffer<T> &B); 
};
BufferTemplate.cpp:
Kod:
#include <iostream> //istream, ostream, cin, cout
#include "BufferTemplate.h" //Buffer - włączenie mojego pliku nagłówkówego z deklaracją klasy
using namespace std; //istream, ostream, cin, cout
(...)
template <class T> istream & operator>> (istream &i, Buffer<T> &b)
{
  T temp[maxTextSize];
  i >> temp;
  b->Add(temp);
  return i;
}
template <class T> ostream & operator<< (ostream &o, Buffer<T> &b)
{
  char temp[maxTextSize];
  b->Get(temp);
  o << temp;
  return o;
}
template <class T> Buffer<T> operator+ (const Buffer<T> &A, const Buffer<T> &B)
{
  bool deleteAfterOverload;
  if (A.DeletesAfterOverload() || B.DeletesAfterOverload())
  {
    deleteAfterOverload = true;
  }
  else
  {
    deleteAfterOverload = false;
  }
  size_t resultSize;
  resultSize = A.GetSize() + B.GetSize();
  if (resultSize > maxBufferSize)
  {
    resultSize = maxBufferSize;
  }
  int a;
  const int x = A.GetFilling();
  const int y = B.GetFilling();
  T *data = new T [resultSize];
  for (a = 0; a < x && a < resultSize; a++)
  {
    data[a] = A.GetChar(a);
  }
  int b;
  for (b = 0; b < y && a < resultSize; a++, b++)
  {
    data[a] = B.GetChar(b);
  }
  return *(new Buffer<T>(data, deleteAfterOverload, a, resultSize));
}
powoduje błędy: "In file included from BufferTemplate.cpp:4,
BufferTemplate.h:63: warning: friend declaration `std::istream& operator>>(std::istream&, Buffer<T>&)' declares a non-template function
BufferTemplate.h:63: warning: (if this is not what you intended, make sure the function template has already been declared and add <> after the function name here) -Wno-non-template-friend disables this warning
BufferTemplate.h:64: warning: friend declaration `std::ostream& operator<<(std::ostream&, Buffer<T>&)' declares a non-template function
BufferTemplate.h:65: warning: friend declaration `Buffer<T> operator+(const Buffer<T>&, const Buffer<T>&)' declares a non-template function
Undefined first referenced
symbol in file
operator>>(std::basic_istream<char, std::char_traits<char> >&, Buffer<char>&)/var/tmp//ccbFaGuc.o
operator+(Buffer<char> const&, Buffer<char> const&)/var/tmp//ccbFaGuc.o
operator<<(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, Buffer<char>&)/var/tmp//ccbFaGuc.o".

Po dodaniu <> (po operator>>, operator<< i operator+) są natomiast błędy: "In file included from BufferTemplate.cpp:4,
BufferTemplate.h:63: error: declaration of `operator>>' as non-function
BufferTemplate.h:63: error: expected `;' before '<' token
BufferTemplate.h:64: error: declaration of `operator<<' as non-function
BufferTemplate.h:64: error: expected `;' before '<' token
BufferTemplate.h:65: error: declaration of `operator+' as non-function
BufferTemplate.h:65: error: expected `;' before '<' token
In file included from Test.cpp:4:
BufferTemplate.cpp:205: error: template-id `operator>><>' in declaration of primary template
BufferTemplate.cpp:212: error: template-id `operator<< <>' in declaration of primary template
BufferTemplate.cpp:219: error: template-id `operator+<>' in declaration of primary template
BufferTemplate.cpp: In function `std::istream& operator>>(std::istream&, Buffer<T>&) [with T = char]':
Test.cpp:71: instantiated from here
BufferTemplate.cpp:208: error: base operand of `->' has non-pointer type `Buffer<char>'
BufferTemplate.cpp: In function `std::ostream& operator<<(std::ostream&, Buffer<T>&) [with T = char]':'".

Jak powinny wyglądać nagłówki/deklaracje operatorów tych operatorów przeciążonych, żeby nie było błędów?