Chce zapisać drzewo w pliku i binarnie i je odczytać:

Kod:
struct section /*deklaracja struktury działu*/
{
  char title[21]; /*tytuł działu*/
  struct section *fs; /*pierwszy dział*/
  struct section *ls; /*ostatni dział*/
  struct section *next; /*następny dział*/
  struct section *previous; /*poprzedni dział*/
  struct section *parent; /*dział, w którym się znajduje*/
  struct photo *fp; /*pierwsze zdjęcie*/
  struct photo *lp; /*ostatnie zdjęcie*/
};
struct photo /*deklaracja struktury zdjęcia*/
{
  char surname[21]; /*nazwisko autora*/
  char name[21]; /*imię autora*/
  unsigned id; /*numer zdjęcia*/
  struct photo *next; /*następne zdjęcie*/
  struct photo *previous; /*poprzednie zdjęcie*/
};
struct section *root;
const size_t sectionSize = sizeof (struct section);
const size_t photoSize = sizeof (struct photo);
Mój zapis (binarnie tylko tam, gdzie i = 1):

Kod:
 if (i == 0)
        {
          fprintf(f, "%s\n", root->title);
        }
        else
        {
          fwrite(root->title, sizeof (root->title), 1, f);
        }
        cs = root;
        while (1)
        {
          const char space = ' ';
          (...)
          if (i == 1 && cs != root)
          {
            const char plus = '+';
            fwrite(&plus, sizeof plus, 1, f);
            fwrite(&space, sizeof space, 1, f);
            fwrite(cs->title, sizeof (cs->title), 1, f);
          }
          for (p = cs->fp; p != NULL; p = p->next)
          {
            if (i == 0)
            {
              fprintf(f, "z %s,%s,%u\n", p->surname, p->name, p->id);
            }
            else
            {
              const char z = 'z';
              fwrite(&z, sizeof z, 1, f);
              fwrite(&space, sizeof space, 1, f);
              fwrite(&p, sizeof p, 1, f);
            }
          }
          if (root->fs == NULL)
          {
            break;
          }
          if (cs->fs != NULL) /*poziom wyżej*/
          {
            cs = cs->fs;
            continue;
          }
          if (cs->next == NULL) /*nie ma następnego*/
          {
            End(cs->title, f, i);
            if (cs->parent == root)
            {
              break;
            }
            if (cs->parent->next == NULL)
            {
              End(cs->parent->title, f, i);
              for (cs = cs->parent->parent; cs != root; End(cs->title, f, i), cs = cs->parent)
              {
                if (cs->next != NULL)
                {
                  cs = cs->next;
                  break;
                }
              }
              break;
            }
            else
            {
              cs = cs->parent->next;
            }
          }
          else /*jest następny*/
          {
            End(cs->title, f, i);
            cs = cs->next;
          }
        }
        if (i == 1)
        {
          const char tc = '$';
          fwrite(&tc, sizeof tc, 1, f);
        }
        fflush(f);
Zapis binarnie w funkcji void End(char title[21], FILE *f, int binarily) (która zamyka dział):

Kod:
const char minus = '-', space = ' ';
    fwrite(&minus, sizeof minus, 1, f);
    fwrite(&space, sizeof space, 1, f);
    fwrite(title, sizeof (title), 1, f);
Odczyt binarnie (Copy to funkcja kopiująca wszystkie znaki z pierwszej struktury do drugiej):

Kod:
struct section *cs;
(...)
cs = root;
(...)
 for (fread(&c, sizeof (char), 1, f); c != '$'; fread(&c, sizeof (char), 1, f))
        {
          char t;
          fread(&t, sizeof (char), 1, f);
          switch (c)
          {
            case '+':
              fread(temp, sizeof temp, 1, f);
              if (cs->ls == NULL) /*w przypadku działu bez poddziałów*/
              {
                cs->fs = malloc(sectionSize);
                cs->ls = cs->fs;
                cs->fs->previous = NULL;
              }
              else /*w przypadku działu z poddziałami*/
              {
                cs->ls->next = malloc(sectionSize);
                cs->ls->next->previous = cs->ls;
                cs->ls = cs->ls->next;
              }
              Copy(temp, cs->ls->title);
              cs->ls->parent = cs;
              cs = cs->ls;
              break;
            case '-':
              fread(temp, sizeof temp, 1, f);
              SortSections(cs);
              SortPhotos(cs);
              cs = cs->parent;
              break;
            case 'z':
              if (cs->lp == NULL) /*jeśli ostatnie zdjęcie nie istnieje*/
              {
                cs->fp = malloc(photoSize);
                cs->lp = cs->fp;
                cs->fp->previous = NULL;
              }
              else
              {
                cs->lp->next = malloc(photoSize);
                cs->lp->next->previous = cs->lp;
                cs->lp = cs->lp->next;
              }
              fread(cs->lp, photoSize, 1, f);
          }
        }
Pętla działa w nieskończoność. Dlaczego? Jak odczytać plik, który zapisałem binarnie w podany wcześniej sposób?

Czy jest może łatwiejszy sposób zapisu i odczytu tego drzewa?


System, na którym programuje: OpenSolaris 2008.11 x86
System docelowy: Solaris 9 SPARC