Mam problem z sortowaniem:

Kod:
 #include <stdio.h> //printf, puts, scantf, fgets
#include <ctype.h> //isalpha, toupper, tolower
#include <string.h> //strcmp, strlen
#define n 50
struct plant //deklaracja struktury
{
  char name[31]; //nazwa rośliny
  char kind[31]; //rodzaj rośliny
  char origin[31]; //pochodzenie rośliny
  unsigned id; //numer rośliny
};
struct plant table[n]; //deklaracja tablicy struktur
int sortingByName, number; //deklaracja zmiennych liczbowych do określenia sortowania i liczby rośliny
void Add(void);
int GetText(char description[], char target[31], int cancelForSpace);
void GetID(int i, int cancelForZero);
void SortAndDisplay(void);
void Change(int remove);
int main(void)
{
  int operation;
  puts("\nProgram służy do wprowadzania i sortowania roślin z ich rodzajami, pochodzeniem i pięciocyfrowym numerem."); //opis programu
  Add(); //dodaj nowe rośliny
  sortingByName = 0; //ustaw sortowanie według numerów
  SortAndDisplay(); //sortuj i wyświetl rośliny
  do
  {
    if (scanf("%i",&operation) == 0) //wybór operacji przez użytkownika
    {
      return 0; //zamknij program
    }
    fgets(afterTarget, 2, stdin);
    switch (operation) //operacja 1, 2, 3 lub 4 wybrana przez użytkownika
    {
      case 1:
        if (sortingByName == 0)
        {
          sortingByName = 1; //sortuj według nazw
        }
        else
        {
          sortingByName = 0; //sortuj według numerów
        }
        SortAndDisplay(); //sortuj i wyświetl osoby
        break;
      case 2:
        Add(); //dodaj nowe rośliny
        SortAndDisplay(); //sortuj i wyświetl rośliny
        break;
      (...)
      }
  }
  while (operation != 5); //operacja 5 wybrana przez użytkownika
  return 0;
}
(...)
void SortAndDisplay(void) //sortuje i wyświetla rośliny
{
  struct plant temp; //deklaracja tablicy tymczasowowej
  int h, i, j, x, k; //dekracja zmiennych pomocniczych dla pętli
  number = 0; 
  for (h=0; h<n && table[h].id > 0; ++h) ///pętla do zliczania roślin
  {
    number++;
  }
  if (number != 0)
  {
    for (i=0; i<number-1; ++i) //sortowanie metodą prostego wybierania
    {
      x = i;
      temp = table[i];
      for (j = i+1; j<number; ++j)
      {
        if (strcmp(table[j].origin, temp.origin) < 0 && ((sortingByName == 0 && table[j].id > temp.id) || (sortingByName == 1 && strcmp(table[j].name, temp.name) < 0)))
        {
          x = j;
          temp = table[j];
        }
        table[x] = table[i];
        table[i] = temp;
      }
    }
    if (sortingByName == 0)
    {
      printf("\nLISTA ROŚLIN\nSortowanie alfabetyczne według pochodzenia i malejąco według numerów\n\n%-33s %-33s %s\n\n",
        "Nazwa",
        "Rodzaj",
        "Numer"); //nagłowek tabeli dla sortowania według numeru rośliny wewnatrz działu
    }
    else
    {
      printf("\nLISTA ROŚLIN\nSortowanie alfabetyczne według pochodzenia i nazwy\n\n%-33s %-33s %s\n\n", 
        "Nazwa",
        "Rodzaj",
        "Numer"); //nagłowek tabeli dla sortowania według nazwy rośliny według działow
    }
    printf("%s:\n%-33s %-33s %u\n", table[0].origin, table[0].name, table[0].kind, table[0].id);
    for (k=1; table[k].id>0 && k<n; k++)
    {
      if (strcmp(table[k].origin, table[k-1].origin))
      {
        printf("\n%s:\n", table[k].origin);
      }
      printf("%-33s %-33s %u\n", table[k].name, table[k].kind, table[k].id);
    }
  }
  else
  {
    printf("\nBrak roślin");
  }
}
...
Sortowanie metodą prostego wybierania w funkcji SortAndDisplay nie działa prawidłowo. Posortuje według "origin", gdy będą one po koli na przykład takie b, a, c (będzie a, b ,c). Ale gdy "origin" dębą po kolei takie c, b, a, funkcja zamieni strukturę z origin wynoszącym c na strukturę origin wynoszącym b, pozostawiając tą strukturę (będzie b, b, a zamiast a, b, c). W innych wypadkach w ogóle nic nie robi. Co zrobić, aby funkcja sortowała poprawnie? Chciałbym, aby struktury plant były sortowane w table:

a) najpierw według "origin" alfabetycznie,
b) potem według "id" malejąco, gdy sortingByName = 0,
c) potem według "name" alfabetycznie, gdy sortingByName = 1.