Witam.

Zachcialo mi sie napisac "liba" do TCP w C, tyle o ile potrafie przeslac sobie tekst od serwera echo ( w celach testow : ) ), tyle z struct jest problem, niby wysyla ... niby odbiera ale cos danych nie mam : /

Serwer:
Kod:
#include <stdio.h>
#include <winsock.h>

int main( void )
{
	WSADATA wsd;
  if( WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsd ) != 0 )
   {
     return -1;
   }
	SOCKET   SerwerSocket;
	SerwerSocket = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
  if( SerwerSocket == INVALID_SOCKET )
   {
     return -1;
   }
  else
   {
     sockaddr_in          SerwerAddres;
     SerwerAddres.sin_family    = AF_INET;
     SerwerAddres.sin_port     = htons( 2000 );
     SerwerAddres.sin_addr.s_addr = htonl( INADDR_ANY );
     memset( SerwerAddres.sin_zero, 0, 8 );
     if( bind( SerwerSocket, (struct sockaddr *)&SerwerAddres, sizeof( SerwerAddres ) ) == SOCKET_ERROR )
      {
        return -1;
      }
     else
      {
        listen( SerwerSocket, 8 );
        int     	ClientAddresLenght;
        sockaddr_in  ClientAddres;
        SOCKET   	ClientSocket;
        while( 1 )
         {
           ClientAddresLenght = sizeof( ClientAddres );
           ClientSocket = accept( SerwerSocket, (struct sockaddr *)&ClientAddres, &ClientAddresLenght );
           if( ClientSocket == INVALID_SOCKET )
            {
              return 1;
            }
           else
            {
            	int Error = 0;
            	char RecvBuff[300];
            	while( Error != SOCKET_ERROR )
										{
											memset( RecvBuff, '\0', sizeof(RecvBuff) );
											Error = recv( ClientSocket, RecvBuff, sizeof( RecvBuff ), 0 );
											printf( "Data recv: %d\n", Error );
											Error = send( ClientSocket, RecvBuff, sizeof( RecvBuff ), 0 );
										}
									closesocket( ClientSocket );
            }
         }
      }
   }
	return 0;
}
Klient ( ak'a lib ):
Kod:
#include <stdio.h>
#include <winsock.h>

int TcpClientStart( void );
int TcpClientStop( void );

int TcpClientSendText( char *SendMsg );
int TcpClientRecvText( char *RecvMsg, int RecvMsgSize );

// Nie dziala ... ; /
int TcpClientSendData( void *SendData, int SendDataSize );
int TcpClientRecvData( void *RecvData, int RecvDataSize );

unsigned int 	TcpClientSocket; 	// Gniazdo
sockaddr_in 	TcpClientAddr;		// Adres

int main( void )
{
	/* Start */
	TcpClientStart();

	/* Test 1 - start*/
	TcpClientSendText( "To jest Test" );

	char Buffor[20];
	memset( Buffor, '\0', sizeof( Buffor ) );

	TcpClientRecvText( Buffor, sizeof( Buffor ) );

	printf("Data: %s\n", Buffor );
	/* Test 1 - stop*/

	/* Test 2 - start*/
	struct TestStruct
		{
			int 	TestVal;
			char 	TestChar[20];
		};

	TestStruct Test_1;
	TestStruct Test_2;

	Test_1.TestVal = 10;
	memset( Test_1.TestChar, '\0', sizeof( Test_1.TestChar ) );
	strcpy( Test_1.TestChar, "To jest Test" );

	TcpClientSendData( &Test_1, sizeof( TestStruct ) );
	TcpClientRecvData( &Test_2, sizeof( TestStruct ) );

	printf( "Data: %d\n", Test_2.TestVal );
	printf( "Data: %s\n", Test_2.TestChar );
	/* Test 2 - stop*/

	/* Stop*/
	TcpClientStop();

	return 0;
}

int TcpClientStart( void )
{
	WSADATA wsd;
  if( WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsd ) != 0 )
   {
   	return -1;
		}

	TcpClientSocket = 0;
	TcpClientSocket = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
	if( TcpClientSocket == (unsigned int)-1 )
   {
     return -1;
   }

	TcpClientAddr.sin_family 	= AF_INET;
	TcpClientAddr.sin_port 		= htons( 2000 );
	unsigned long addr   	= inet_addr( "localhost" );
  if( addr == (unsigned int)-1 )
   {
     hostent *HE = gethostbyname( "localhost" );
     if( !HE )
      {
      	return -1;
        WSACleanup();
      }
     addr = *( (u_long *)HE->h_addr_list[0] );
    }
	TcpClientAddr.sin_addr.s_addr = addr;
	memset( TcpClientAddr.sin_zero, 0, 8 );

	int Error = connect( TcpClientSocket, (struct sockaddr *)&TcpClientAddr, sizeof( TcpClientAddr ) );
	if( Error == -1 )
   {
     return -1;
		}
	return 0;
}

int TcpClientStop( void )
{
	closesocket( TcpClientSocket );
	WSACleanup();
	return 0;
}

int TcpClientSendText( char *SendMsg )
{
	return ( send( TcpClientSocket, SendMsg, strlen( SendMsg ), 0 ) );
}

int TcpClientRecvText( char *RecvMsg, int RecvMsgSize )
{
	return ( recv( TcpClientSocket, RecvMsg, RecvMsgSize, 0 ) );
}

int TcpClientSendData( void *SendData, int SendDataSize )
{
	return ( send( TcpClientSocket, (char*)&SendData, SendDataSize, 0 ) );
}

int TcpClientRecvData( void *RecvData, int RecvDataSize )
{
	int lenght = 0;
	lenght = recv( TcpClientSocket, (char*)RecvData, RecvDataSize, 0 );
	printf( "Recv size: %d\n", lenght );
	printf( "Recv in: %d\n", RecvDataSize );

	return 0;
}
Jakies pomysly ?