Chciałbym napisać program asemblerze MIPS (dla SPIM), który będzie "przepuszczał" tylko znaki 0 - 9, a - f i A - F oraz będzie odwracał powstały ciąg znaków (tzn. zamiana miejscami pierwszego znaku z ostatnim, drugie z przedostatnim itd.). Napisany przeze mnie program poprawnie "przepuszcza znaki", ale nie odwraca ciągu:

Kod:
  .globl main
  .data
  s1: .asciiz "01amFH"
  .text
main:
  la $a0, s1
  jal stricnv
  move $a0, $v0
  li $v0, 4
  syscall
  li $v0, 10
  syscall
stricnv:
  move $v0, $a0
  move $t0, $a0
chloop:
  lb $t1, ($a0)
  beqz $t1, exit
  blt $t1, '0', skip
  ble $t1, '9', store
  blt $t1, 'A', skip
  ble $t1, 'F', store
  blt $t1, 'a', skip
  bgt $t1, 'f', skip
store:
  sb $t1, ($t0)
  addi $t0, $t0, 1
skip:
  addi $a0, $a0, 1
  j chloop
exit:
  sb $zero, ($t0)
  move $a0, $v0
  addi $t0, $t0, -1
loop:
  lb $t1, ($a0)
  beqz $t1, end
  lb $t2, ($t0)
  sb $t1, ($t0)
  sb $t2, ($a0)
  addi $a0, $a0, 1
  addi $t0, $t0, -1
  j loop
end:
  jr $ra
Ciąg próbuje odwrócić po etykiecie loop. Dlaczego program wyświetla nie odwrócony ciąg? Co zrobić, aby został wyświetlony w konsoli odwrócony ciąg znaków?