Witam mam problem z programem który ma dodawać lub odejmować liczby z zakresu -32768...32767. Program wykonuje operacje jednak prowadzący znalazł błąd, którego nie potrafię rozwiązać otóż program sprawdza czy znak jest minusem, ale powinien sprawdzać tylko pierwszy wprowadzony znak. U mnie po wprowadzeniu np. 2-2 jako pierwsza liczba uznaję ją za -22. Czy ktoś mógłby pomóc?

Kod:
.MODEL SMALL
Kod      SEGMENT

MAX_ZNAKOW       EQU   7		; maksymalna liczba znakow
										; liczby wprowadzanej przez
										; uzytkownika
CRLF          EQU   13,10  ; znak nowej linii

ORG		100h
ASSUME CS:Kod

Start:

   jmp WlasciwaEtykieta

Skladnik1    DW   (?)
Skladnik2    DW   (?)
Suma      DD   (?)
BuforWynik   DB   MAX_ZNAKOW + 2 DUP (?)
txtPowitanie  DB   "Program sumuje dwie liczby calkowite $"
txtBladZakresu DB   CRLF,"Podano liczbe zbyt duza $"
txtZlec1    DB   CRLF,"Podaj pierwsza liczbe: $"
txtZlec2    DB   CRLF,"Podaj druga liczbe: $"
txtWynik    DB   CRLF,"Wynik to: $"


;---------------------MAKRA

WczytajZnak   MACRO
; Dzialanie:
;    Makro wczytuje znak z klawiatury bez echa.
; Uzywane rejestry:
;    AH
        mov   ah, 08h
        int   21h
        ENDM
;

WyswietlZnak  MACRO  Znak
; Dzialanie:
;    Makro wyswietla podany znak na ekranie.
; Parametry:
;    Znak - znak do wyswietlenia
; Uzywane rejestry:
;    AH, DL
        mov   dl, Znak
        mov   ah, 02h
        int   21h
        ENDM
;

WyswietlNapis  MACRO  Napis
; Dzialanie:
;    Makro wyswietla podany napis zakonczony znakiem '$' na ekranie.
; Parametry:
;    Napis - napis do wyswietlenia
; Uzywane rejestry:
;    AH, DX
        mov   dx, OFFSET Napis
        mov   ah, 09h
        int   21h
        ENDM
;

Sumuj      MACRO  Skladnik1, Skladnik2,Suma
        mov   ax, Skladnik1  		; pobiera pierwszy skladnik
        add   ax, Skladnik2  		; dodaje do niego drugi skladnik
        mov   WORD PTR Suma, ax    ; wprowadza mlodsze slowo z ax do zmiennej Suma

        js   ujemne        	; jesli liczba jest ujemna (SF=1), to skacze do etykiety ujemne
        jo   wypelnjedynkami    	; jesli wystapil nadmiar (OF=1), to skacze do etykiety wypelnjedynkami
        jmp   wypelnzerami     	; gdy liczba jest dodatnia i nie wystapil nadmiar (SF=0 i OF=0), to skacze do etykiety wypelnzerami

ujemne:

        jo   wypelnzerami      	; liczba jest ujemna, jesli wystapil nadmiar (OF=1), to skacze do etykiety wypelnzerami
												; jesli nie wystapil nadmiar, to skacze do etykiety wypelnjedynkami
wypelnjedynkami:
        mov dx, 0ffffh
        mov WORD PTR Suma + 2, dx   	; wpisuje jedynki do starszego slowa
        jmp  KoniecSumowania

wypelnzerami:
				mov dx,0000h
				mov WORD PTR Suma + 2, dx   	; wpisuje zera do starszego slowa

KoniecSumowania:

ENDM
;

KonwASCII   MACRO  Liczba, Bufor

        xor ax,ax						; zeruje ax

        mov   ax, WORD PTR Liczba   ; pobiera mlodsze slowo liczby
        mov   dx, WORD PTR Liczba + 2	; pobiera starsze slowo liczby
        mov   di, OFFSET Bufor    ; ustawia wskaznik na poczatek bufora
				cmp		dx, 80h					; sprawdza bit znaku
												; if below - nie ma 4 jedynek na poczštku liczby
				jb		Dodatnia				; jesli liczba jest dodatnia, to skacze do etykiety Dodatnia
				mov		bl, '-'
				mov		[di], bl				; wysyla znak minus do lancucha wyjsciowego
				inc		di						; zwieksza pozycje wskaznika
				xor		dx, 0ffffh		    ; konwertuje liczbe na jej modul
				xor		ax, 0ffffh   		; w obu rejestrach
				add		ax, 1					; -||-
				adc		dx, 0					; -||- dodanie CF na wypadek przekroczenia zakresu
Dodatnia:
				mov		bx, 10					; definiuje dzielnik
				xor		cx, cx					; zeruje CX
Podziel:
				div		bx						; dzielenie ax przez bx
				push	dx						; odklada na stos reszte z dzielenia
				xor		dx, dx					; zeruje dx
				inc		cx						; zwieksza licznik petli, pobierajacej dane ze stosu
				cmp		ax, 0					; porownuje wynik dzielenia z zerem
				ja		Podziel					; jesli wynik dzielenia jest dodatni, powtarza dzielenie
ZapiszZnak:
				pop		dx						; pobiera ze stosu reszte z dzielenia
				add		dx, '0'					; konwertuje na kod ASCII danej cyfry
				mov		[di], dx				; wysyla liczbe w ASCII do lancucha wyjsciowego
				inc		di						; zwieksza pozycje wskaznika
				loop	ZapiszZnak				; wykona sie tyle razy ile wynosi CX, czyli tyle razy, ile bylo wczesniej dzielen
        mov   BYTE PTR [di], '$'   ; umieszcza znak konca lancucha tekstowego na koncu bufora
        ENDM
;

;--------------------PROCEDURY

WczytajLiczbe  PROC NEAR   			; konwersja dokonywana na miejscu
; Dzialanie:
;    Procedura wczytuje znak z klawiatury stanowiacy liczbe
;    w postaci ASCII nastepnie dokonuje jego konwersji do postaci obliczeniowej(zachowanej w AX)
;    którš dodaje do ogolnego wyniku(postac liczby) przechwywanego w DX
;

        push  ax   		; odloz rejestry wykorzystywane w procedurze
        push  dx
        xor 	bx,bx 			; zeruje BX gdzie przechowuje aktualna liczbe wpisana przez uzytkownika
        xor 	cx,cx
        mov 	cx,1  			; zakladam ze liczba jest dodatnia


Wczytaj:
        WczytajZnak       ; wczytaj znak bez echa
        cmp 	al, 0Dh     ; sprawdza czy to enter
        je 		ent

        cmp   al, '0'     ; czy znak jest cyfra?
        jb   Sprawdz_minus  ; nie - ignoruj znak i przejdz do wczytania
                    ; kolejnego
        cmp   al, '9'
        ja   Wczytaj
		cmp	al, '-'
		jb   kl_niechciany	; ("-")
        WyswietlZnak al     ; wyswietl wczytany znak
        sub   al,'0'     ; konwersja do postaci obliczeniowej
        xor   ah,ah      ; wynik znajduje sie w AX
        push  AX       ; odkladam AX na stos
        mov   AX,BX      ; wkladam bx do ax (poniewaz operacja MUL mnozy rejestr AX)
        mov   DX,000Ah    ; przygotowywuje liczbe 10 do mnozenia
        mul   DX       ; mnoze zawartosc AX(czyli wynik) przez 10 (przesuwam o jedno miejsce w lewo)
        mov   BX,AX
        pop   AX
        add   BX,AX

        push  BX
        add   BX,CX
        cmp   BX,8000h    ; sprawdzam czy nie przekroczono zakresu
        ja   przekroczenie
        pop 	BX
        jmp  	Wczytaj     ; przejdz do wczytania kolejnego znaku, o ile
                    ; nie wczytano juz wszystkich

ent:
				cmp cx,0       	; zakoncz odrazu jesli liczba jest dodatnia(CX!=0)
				jne zakonczenie
				neg bx        	; a jesli jest ujemna(CX==0) dokonaj negacji bitow w celu konwersji na postac U2

				jmp zakonczenie    	; ... i zakoncz

przekroczenie:

				WyswietlNapis txtBladZakresu

				mov   ax, 4C01h
				int   21h

zakonczenie:
				pop dx
				pop ax
				mov dx, bx     		; zapisz wynik do DX
				clc   				; ustaw znacznik o poprawnosci procedury

				ret
				
WczytajLiczbe  ENDP
;

Sprawdz_minus PROC NEAR

; procedura sprawdzajaca czy podany znak jest minusem
; a nastepnie ustawiajaca wartosc CX na 0 jeli jest ujemna
          cmp cx,0
          je Wczytaj
          cmp al, '-' 		; sprawdza czy pierwszy znak jest minusem
          jne Wczytaj

          mov cx,0000h 	; jesli liczba jest ujemna, to cx=0

          WyswietlZnak al
          jmp Wczytaj


Sprawdz_minus ENDP
;

kl_niechciany:         ;wcisniety klawisz, ktory nas nie interesuje

    	  cmp al, '-'

    		  je wczytaj


WlasciwaEtykieta:

        WyswietlNapis txtPowitanie   ; wyswietl napis powitalny
        
        WyswietlNapis txtZlec1			; wyswietl napis nakazujacy
        call WczytajLiczbe   		; uruchom procedura wczytania i konwersji
        mov Skladnik1,dx    			; przepisz wynik z poprzedniej procedury do Skladnik1

        WyswietlNapis txtZlec2 	
        call WczytajLiczbe   		
        mov Skladnik2,dx    

        jmp   Zsumuj    			; skok do procedury Sumujacej

        mov   ax, 4C01h
        int   21h

Zsumuj:

        Sumuj  Skladnik1, Skladnik2,Suma   	; zsumuj obie
                            ; wprowadzone liczby
                            ; i zapamietaj wynik
                            ; w zmiennej  Suma

        KonwASCII Suma, BuforWynik   			; skonwertuj wynik do postaci
														; ASCII i zapamietaj w buforze
        WyswietlNapis txtWynik 				; wyswietl napis informujacy o wyniku
        WyswietlNapis BuforWynik    		; wyswietl wynik w postaci
														; ASCII
        mov   ax, 4C00h    				; zakoncz program z kodem powrotu
        int   21h       				; zakonczenia poprawnego

Kod       ENDS

END   Start